Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS telescopic wiping weasel replacement cloth

Liên hệ

Cần gạt kính thiên văn có thể mở rộng bằng vải đặc biệt
Vải thay thế phù hợp với cần gạt nước dạng ống lồng
Thuận lợi
Có thể giặt vải ở 60°
Lau dễ dàng
Vải thay thế riêng biệt